Приватне акцiонерне товариство Кременчуцька виробничо-торговельна фiрма "Кремтекс"

Код за ЄДРПОУ: 00309699
Телефон: (05366) 74-26-70
e-mail: kremteks@ukrpost.ua
Юридична адреса: 39600, Полтавська обл.,м.Кременчук, вул. 29 вересня 11/19
 
Дата розміщення: 27.04.2018

Особлива інформація на 26.04.2018

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правління-Генеральний директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Мисник Дмитро Миколайович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

27.04.2018

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство Кременчуцька виробничо-торговельна фiрма "Кремтекс"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 39600, м.Кременчук, вул.29 Вересня, 11/19
4. Код за ЄДРПОУ 00309699
5. Міжміський код та телефон, факс (05366) 3-71-01, (0536) 74-21-13
6. Електронна поштова адреса kremteks@ukrpost.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

27.04.2018

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

82(2835), Вiдомостi Національної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

30.04.2018

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.kremteks.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

27.04.2018

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}