Приватне акцiонерне товариство Кременчуцька виробничо-торговельна фiрма "Кремтекс"

Код за ЄДРПОУ: 00309699
Телефон: (05366) 74-26-70
e-mail: kremteks@ukrpost.ua
Юридична адреса: 39600, Полтавська обл.,м.Кременчук, вул. 29 вересня 11/19
 

Річний звіт за 2010 рік

Інформація про основні засоби та чисті активи

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення:  6011.000  5650.000   0.000  0.000  6011.000   5650.000
  - будівлі та споруди  5204.000  4949.000  0.000  0.000  5204.000   4949.000
  - машини та обладнання  696.000  582.000  0.000  0.000  696.000  582.000
  - транспортні засоби  41.000  27.000  0.000  0.000  41.000  27.000
  - інші  70.000  92.000  0.000  0.000  70.000  92.000
2. Невиробничого призначення:  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - будівлі та споруди  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - машини та обладнання  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - транспортні засоби  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - інші  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
Усього  6011.000  5650.000  0.000  0.000  6011.000  5650.000
Опис:  дІнформація щодо вартості чистих активів емітента


за звітний період за період попередній звітному
4780.000 7095.000
735.000 735.000
715.000 725.000
Опис Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу: розрахункова вартiсть чистих активiв - рiзниця рядкiв 280, 430, 480, 620 та 630; статутний капiтал - рядок 300; скоригований статутний капiтал - рiзниця рядкiв 300, 360 та 37
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 4045 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал на 4065 тис.грн. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагаєтьс