Приватне акцiонерне товариство Кременчуцька виробничо-торговельна фiрма "Кремтекс"

Код за ЄДРПОУ: 00309699
Телефон: (05366) 74-26-70
e-mail: kremteks@ukrpost.ua
Юридична адреса: 39600, Полтавська обл.,м.Кременчук, вул. 29 вересня 11/19
 

Річний звіт за 2010 рік

Баланс

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи:    
Залишкова вартість 010 1714
Первісна вартість 011 788792
Накопичена амортизація 012 771778
Незавершене будівництво 020 00
Основні засоби:    
Залишкова вартість 030 60115650
Первісна вартість 031 1527815333
Знос 032 92679683
Довгострокові біологічні активи:    
справедлива (залишкова) вартість 035 00
первісна вартість 036 00
накопичена амортизація 037 00
Довгострокові фінансові інвестиції:    
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 00
інші фінансові інвестиції 045 00
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 00
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 172163
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 398398
Знос інвестиційної нерухом 057 226235
Відстрочені податкові активи 060 00
Гудвіл 065 00
Інші необоротні активи 070 00
Усього за розділом І 080 62005827
II. Оборотні активи    
Запаси:    
виробничі запаси 100 134117
поточні біологічні активи 110 00
незавершене виробництво 120 15659
готова продукція 130 787580
Товари 140 14
Векселі одержані 150 00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
чиста реалізаційна вартість 160 509447
первісна вартість 161 509447
резерв сумнівних боргів 162 00
Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
з бюджетом 170 3335
за виданими авансами 180 00
з нарахованих доходів 190 00
із внутрішніх розрахунків 200 00
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 301160
Поточні фінансові інвестиції 220 00
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
в національній валюті 230 136
у т. ч. в касі 231 00
в іноземній валюті 240 811
Інші оборотні активи 250 08
Усього за розділом ІІ 260 20151417
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 718
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 00
Баланс 280 82227262

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
І. Власний капітал    
Статутний капітал 300 735735
Пайовий капітал 310 00
Додатково вкладений капітал 320 50
Інший додатковий капітал 330 63196120
Резервний капітал 340 00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 46-2055
Неоплачений капітал 360 00
Вилучений капітал 370 1020
Усього за розділом І 380 70954780
ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів    
Забезпечення виплат персоналу 400 00
Інші забезпечення 410 00
Сума страхових резервів 415 00
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 00
Цільове фінансування 420 00
Усього за розділом ІІ 430 00
ІІІ. Довгострокові зобов'язання    
Довгострокові кредити банків 440 00
Довгострокові фінансові зобов'язання 450 00
Відстрочені податкові зобов'язання 460 00
Інші довгострокові зобов'язання 470 00
Усього за розділом ІІІ 480 00
IV. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 500 3971567
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 00
Векселі видані 520 00
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 32114
Поточні зобов'язання за розрахунками:    
з одержаних авансів 540 117238
з бюджетом 550 6254
з позабюджетних платежів 560 00
зі страхування 570 115152
з оплати праці 580 366334
з учасниками 590 019
із внутрішніх розрахунків 600 00
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 00
Інші поточні зобов'язання 610 384
Усього за розділом IV 620 11272482
V. Доходи майбутніх періодів 630 00
Баланс 640 82227262


ПІБ керівника Безкоровайний Андрiй Анатолiйович
ПІБ головного бухгалтера Галайда Людмила Миколаївна
Примітки:
В 2010 роцi бухгалтерський облiк господарських операцiй ЗАТ "Кременчуцька виробничо-торгiвельна фiрма "Кремтекс" опроводився вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-XIY вiд 16.07.1999 р., Iнструкцiї "Про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй", затвердженої наказом Мiнiстерства Фiнансiв України № 291 вiд 30.11.1999 р. та Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
Облiкова полiтика визначена наказом Генерального директора ЗАТ КВТФ "Кремтекс" вiд 18.05.2010 р. № 101 "Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкової полiтики пiдприємства".
Iнвентаризацiя активiв i зобов'язань проведена згiдно наказу Генерального директора товариства № 215 вiд 10.11.2010 р. станом на 01.12.2010 р.
Результати iнвентаризацiї представленi iнвентаризацiйними описами та Протоколом засiдання центральної iнвентаризацiйної комiсiї по розгляду рiчної iнвентаризацiї. При iнвентаризацiї нестач та лишкiв матерiальних цiнностей не виявлено.
Основнi засоби та малоцiннi необоротнi матерiальнi активи вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення i виготовлення.
Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться за методом i нормами, передбаченими податковим законодавством (стаття 8 ЗУ "Про оподаткування прибутку пiдприємств").
Основнi засоби ЗАТ "КВТФ "Кремтекс":
Первiсна вартiсть Знос Залишкова вартiсть
(тис. грн.) (тис. грн.) (тис. грн.)
На початок року 15278 9267 6011
Надiйшло 72 -- 72
Вибуло 17 16 1
Нарахована амортизацiя -- 432 432
На кiнець року 15333 9683 5650
За рiк первiсна вартiсть основних засобiв збiльшилась на 55 тис. грн. (надiйшло 72 тис. грн., вибуло 17 тис. грн.).
Нарахована амортизацiя за 2010 рiк - 432 тис. грн.. Знос основних засобiв станом на 31.12.2010 року складає 63,2 % їх первiсної вартостi.
Станом на 31.12.2010 р. на балансi пiдприємства облiковуються об'єкти основних засобiв первiсною вартiстю 15333 тис. грн., залишкова вартiсть яких складає 5650 тис. грн.
Орендованих основних засобiв пiдприємство не має.
ЗАТ "КВТФ "Кремтекс" надає в оперативну оренду об'єкти основних засобiв, що не використовуються у виробництвi (iнвестицiйна нерухомiсть), для отримання додаткового доходу. За 2010 рiк отримано доходiв вiд операцiйної оренди активiв на суму 261 тис. грн.
На кiнець звiтного перiоду на балансi пiдприємства облiковується iнвестицiйна нерухомiсть первiсною вартiстю 398 тис. грн., знос iнвестицiйної нерухомостi - 235 тис. грн., залишкова вартiсть складає 163 тис. грн.
Залишкова вартiсть переданих в заставу пiд вiдкриття кредитної лiнiї основних засобiв (технологiчне обладнання) станом на 31.12.2010 року складає суму 724,5 тис. грн.
Нематерiальнi активи амортизуються протягом строку їх корисного використання. Норми амортизацiї нематерiальних активiв встановлюються на кожен об'єкт на час придбання. Для нарахування зносу нематерiальних активiв застосовується прямолiнiйний метод.
Сума нематерiальних активiв на балансi пiдприємства станом на 31.12.2010 року складає 792 тис. грн., нарахований знос - 778 тис. грн. Залишкова вартiсть - 14 тис. грн.
Незавершеного будiвництва станом на 31.12.2010 року на балансi немає. Капiтальнi iнвестицiї у 2010 роцi проводилися в сумi 76 тис. грн. з метою придбання основних засобiв та нематерiальних активiв.
Довгострокових та поточних фiнансових iнвестицiй пiдприємство не здiйснювало.
Дочiрнiх i асоцiйованих пiдприємств ЗАТ "КВТФ "Кремтекс" не має.
Запаси вiдображенi в балансi за собiвартiстю. Одиницею облiку запасiв в бухгалтерському облiку є їх найменування.
При вiдпуску запасiв у виробництво, продажу та iншому вибуттi оцiнка їх здiйснюється за методом середньозваженої собiвартостi.
Запасiв, переданих на комiсiю, в заставу, в переробку, станом на 31 грудня 2010 року пiдприємство не має.
Залишки запасiв на кiнець звiтного перiоду зменшились на 318 тис. грн. i станом на 31.12.2010 року складають 760 тис. грн., а саме:
- матерiали 100 тис. грн.
- запаснi частини 4 тис. грн.
- МШП 13 тис. грн.
- готова продукцiя 580 тис. грн.
- товари 4 тис. грн.
- незавершене виробництво 59 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть вiдображається за реальною вартiстю. Резерв сумнiвних боргiв не нараховується. Вирахування безнадiйних боргiв здiйснюється в перiод, в якому закiнчується строк позовної давностi.
Довгострокової дебiторської заборгованостi пiдприємство не має.
Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги з початку року зменшилась на 62 тис. грн. i складає на 31.12.2010 року 447 тис. грн..
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом за рiк збiльшилась на 2 тис. грн. i на кiнець звiтного перiоду складає 35 тис. грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть за рiк зменшилась на суму 141 тис. грн. i на 31.12.2010 р. складає 160 тис. грн.
Простроченої дебiторської заборгованостi у пiдприємства немає.
Основними дебiторами ЗАТ "КВТФ "Кремтекс" є:
- Нiмеччина 291 тис. грн.
- ПП Клiннiкова I.М. 69 тис. грн.
- Полтаваобленерго 53 тис. грн.
- ТОВ "Фасон ММ" 26 тис. грн.
- ПП Филимонова Л.М. 13 тис. грн.
- ПП Полiщук Л.В. 9 тис. грн.
- ТОВ "Укрлегсировина" 8 тис. грн.
- ПП Де-Рiбас С.Б. 7 тис. грн.
- ЗАТ "Олександрiйська швейна фабрика" 6 тис. грн.
Показник витрат майбутнiх перiодiв за звiтний перiод збiльшився на 11 тис. грн. i станом на 31.12.2010 року становить 18 тис. грн.
Власний капiтал
Засновниками ЗАТ КВТФ "Кремтекс" виступають члени орендного пiдприємства, колишнi працiвники пiдприємства та iншi громадяни, що взяли участь у викупi державного майна орендного пiдприємства Кременчуцької швейної фабрики, згiдно до плану його приватизацiї та договору купiвлi-продажу вiд 28.04.1995 р. № КП-370, укладеного з Фондом Державного майна України м. Києва, зареєстрованого виконавчим комiтетом мiської Ради народних депутатiв 26.05.1995р. № 38.
Склад власного На початок На кiнець
капiталу звiтного перiоду звiтного перiоду
(тис. грн.) (тис. грн.)
Статутний капiтал 735 735
Додатковий
вкладений капiтал 5 0
Iнший додатковий
капiтал 6319 6120
Нерозподiлений прибуток 46 (2055)
Вилучений капiтал (10) (20)
Усього: 7095 4780
Вiдомостi про акцiонерiв :
Станом на 31 грудня 2010 року акцiонерами ЗАТ КВТФ "Кремтекс" є:
Найменування Приватне пiдприємство "Полтава - агроальянс"
Номiнальна вартiсть акцiй (грн.) 665570,40
Кiлькiсть акцiй (шт.) 277321
Частка в статутному капiталi (%) 90,5813

Фiзичнi особи 231 акцiонер
Номiнальна вартiсть акцiй (грн.) 49548,00
Кiлькiсть акцiй (шт.) 20645
Частка в статутному капiталi (%) 6,7433

Емiтент
Номiнальна вартiсть акцiй (грн.) 19658,40
Кiлькiсть акцiй (шт.) 8191
Частка в статутному капiталi (%) 2,6754

Всього
Номiнальна вартiсть акцiй (грн.) 734 776,80
Кiлькiсть акцiй (шт.) 306 157
Частка в статутному капiталi (%) 100
Статутний капiтал Товариства створено в розмiрi 734 776,80 грн. (сiмсот тридцять чотири тисячi сiмсот сiмдесят шiсть гривень 80 копiйок) i розподiлено на 306 157 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 2,4 гривень кожна. Акцiї товариства випущенi в документарнiй формi - свiдоцтво про випуск видано Полтавським територiальним управлiнням ДКЦПФР № 15/16/1/05 вiд 22.07.2005 року. Статутний капiтал товариства станом на 31.12.2010 року повнiстю сплачений. Державна частка вiдсутня. Змiни в статутному капiталi в звiтному перiодi не вiдбувалися.
По статтi "Додатковий вкладений капiтал" на початок звiтного перiоду був вiдображений дохiд вiд продажу викуплених у акцiонерiв акцiй у минулих перiодах в розмiрi 5 тис. грн. Дохiд було зменшено на 4 тис. грн. в результатi перевищення викупної вартостi акцiй над номiнальною у 2010 роцi i 1 тис. грн. було списано на фiнансовi результати звiтного перiоду.
По статтi "Iншiй додатковий капiтал" вiдображена сума iндексацiї основних засобiв, яка була проведена згiдно Постанови "Про проведення iндексацiї вартостi основних фондiв та визначення розмiрiв амортизацiйних вiдрахувань на повне вiдновлення в 1995-1997 роках" вiд 16.05.1996 р. № 523, а також дооцiнки основних засобiв, проведеної у 2008 роцi i станом на 31.12.2010 року складає 6120 тис. грн.
Резервного капiталу на кiнець звiтного перiоду пiдприємство немає.
Вилучений капiтал, у виглядi викуплених товариством у акцiонерiв та не анульованих i не перепроданих у звiтному перiодi акцiй, за звiтний перiод збiльшився i станом на 31.12.2010 року складає 20 тис. грн.
Нерозподiлений прибуток на початок звiтного перiоду складав 46 тис. грн. За результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2010 рiк ЗАТ КВТФ "Кремтекс" мало чистий збиток в сумi 2102 тис. грн. i на кiнець звiтного перiоду Товариство має непокритий збиток в розмiрi 2055 тис. грн.
Поточнi зобов'язання з початку року збiльшились на 1355 тис. грн. i складають на 31.12.2010 року 2482 тис. грн., з них:
- короткостроковi кредити банкiв 1567 тис. грн.
- кредиторська заборгованiсть
за товари, роботи, послуги 114 тис. грн.
- з одержаних авансiв 238 тис. грн.
- розрахунки з бюджетом 54 тис. грн.
- зi страхування 152 тис. грн.
- з оплати працi 334 тис. грн.
- з учасниками 19 тис. грн.
- iншi поточнi зобов'язання 4 тис. грн.
Основнi кредитори за товари, роботи, послуги:
- ПП Анiель 45 тис. грн.
- ПП "Текстиль - Контакт" 17 тис. грн.
- ПП "Кобеляки-Свiт" 15 тис. грн.
- МПП "Сапрлегпром Вастема Курiс" 3 тис. грн.
Аванс в сумi 238 тис. грн. одержано вiд фiрми "Вера Монт ГмбХ и Ко,КГ