Приватне акцiонерне товариство Кременчуцька виробничо-торговельна фiрма "Кремтекс"

Код за ЄДРПОУ: 00309699
Телефон: (05366) 74-26-70
e-mail: kremteks@ukrpost.ua
Юридична адреса: 39600, Полтавська обл.,м.Кременчук, вул. 29 вересня 11/19
 

Річний звіт за 2010 рік

Титульний аркуш звіту

Голова правлiння-Генеральний директор       Безкоровайний Андрiй Анатолiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

      М.П.
 
26.04.2011
  (дата)


Річна інформація емітента цінних паперів за 2010 рік

1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство Кременчуцька виробничо-торговельна фiрма "Кремтекс"
    Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00309699
    Місцезнаходження емітента
     Територія (область) Полтавська область
     Район Кременчуцький
     Поштовий індекс 39600
     Населений пункт м.Кременчук
     Вулиця, будинок вул.29 Вересня, 11/19
     Міжміський код, телефон та факс (05366) 3-71-01, 3-71-01
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
    Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2011
    Річна інформація опублікована у 79 Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 28.04.2011
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
    Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація д/в
  (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)