Приватне акцiонерне товариство Кременчуцька виробничо-торговельна фiрма "Кремтекс"

Код за ЄДРПОУ: 00309699
Телефон: (05366) 74-26-70
e-mail: kremteks@ukrpost.ua
Юридична адреса: 39600, Полтавська обл.,м.Кременчук, вул. 29 вересня 11/19
 

Річний звіт за 2010 рік

Звіт про власний капітал

СтаттяКодСтатутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капіталІнший додатковий капітал Резервний капітал Нерозпо ділений прибуток Неопланений капітал Вилучений капітал Разом
1234567891011
Залишок на початок року 010 7350563190460-107095
Коригування:           
Зміна облікової політики 020 000000000
Виправлення помилок 030 000000000
Інші зміни 040 000000000
Скоригований залишок на початок року 050 7350563190460-107095
Переоцінка активів:           
Дооцінка основних засобіви 060 000000000
Уцінка основних засобів 070 000-1990000-199
Дооцінка незавершеного будівництва 080 000000000
Уцінка незавершеного будівництва 090 000000000
Дооцінка нематеріальних активів 100 000000000
Уцінка нематеріальних активів 110 000000000
  120 000000000
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 00000-210200-2102
Розподіл прибутку:           
Виплати власникам (дивіденди) 140 000000000
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 000000000
Відрахування до Резервного капіталу 160 000000000
  170 000000000
Внески учасників:           
Внески до капіталу 180 000000000
Погашення заборгованості з капіталу 190 000000000
  200 000000000
Вилучення капіталу:           
Викуп акцій (часток) 210 0000000-14-14
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 000000000
Анулювання викуплених акцій (часток) 230 000000000
Вилучення частки в капіталі 240 000000000
Зменшення номінальної вартості акцій 250 000000000
Інші зміни в капіталі:           
Списання невідшкодованих збитків 260 000000000
Безкоштовно отримані активи 270 000000000
  280 00-5001040
Разом змін в капіталі 290 00-5-1990-21010-10-2315
на кінець року 300 7350061200-20550-204780
Примітки:
Засновниками ЗАТ КВТФ "Кремтекс" виступають члени орендного пiдприємства, колишнi працiвники пiдприємства та iншi громадяни, що взяли участь у викупi державного майна орендного пiдприємства Кременчуцької швейної фабрики, згiдно до плану його приватизацiї та договору купiвлi-продажу вiд 28.04.1995 р. № КП-370, укладеного з Фондом Державного майна України м. Києва, зареєстрованого виконавчим комiтетом мiської Ради народних депутатiв 26.05.1995р. № 38.
Склад власного На початок На кiнець
капiталу звiтного перiоду звiтного перiоду
(тис. грн.) (тис. грн.)
Статутний капiтал 735 735
Додатковий
вкладений капiтал 5 0
Iнший додатковий
капiтал 6319 6120
Нерозподiлений
прибуток 46 -2055
Вилучений капiтал -10 -20
Усього: 7095 4780
Вiдомостi про акцiонерiв :
Станом на 31 грудня 2010 року акцiонерами ЗАТ КВТФ "Кремтекс" є:
Найменування Приватне пiдприємство "Полтава - агроальянс"
Номiнальна вартiсть акцiй (грн.) 665570,40
Кiлькiсть акцiй (шт.) 277321
Частка в статутному капiталi (%) 90,5813

Фiзичнi особи 231 акцiонер
Номiнальна вартiсть акцiй (грн.) 49548,00
Кiлькiсть акцiй (шт.) 20645
Частка в статутному капiталi (%) 6,7433

Емiтент
Номiнальна вартiсть акцiй (грн.) 19658,40
Кiлькiсть акцiй (шт.) 8191
Частка в статутному капiталi (%) 2,6754

Всього
Номiнальна вартiсть акцiй (грн.) 734 776,80
Кiлькiсть акцiй (шт.) 306 157
Частка в статутному капiталi (%) 100
Статутний капiтал Товариства створено в розмiрi 734 776,80 грн. (сiмсот тридцять чотири тисячi сiмсот сiмдесят шiсть гривень 80 копiйок) i розподiлено на 306 157 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 2,4 гривень кожна. Акцiї товариства випущенi в документарнiй формi - свiдоцтво про випуск видано Полтавським територiальним управлiнням ДКЦПФР № 15/16/1/05 вiд 22.07.2005 року. Статутний капiтал товариства станом на 31.12.2010 року повнiстю сплачений. Державна частка вiдсутня. Змiни в статутному капiталi в звiтному перiодi не вiдбувалися.
По статтi "Додатковий вкладений капiтал" на початок звiтного перiоду був вiдображений дохiд вiд продажу викуплених у акцiонерiв акцiй у минулих перiодах в розмiрi 5 тис. грн. Дохiд було зменшено на 4 тис. грн. в результатi перевищення викупної вартостi акцiй над номiнальною у 2010 роцi i 1 тис. грн. було списано на фiнансовi результати звiтного перiоду.
По статтi "Iншiй додатковий капiтал" вiдображена сума iндексацiї основних засобiв, яка була проведена згiдно Постанови "Про проведення iндексацiї вартостi основних фондiв та визначення розмiрiв амортизацiйних вiдрахувань на повне вiдновлення в 1995-1997 роках" вiд 16.05.1996 р. № 523, а також дооцiнки основних засобiв, проведеної у 2008 роцi i станом на 31.12.2010 року складає 6120 тис. грн.
Вилучений капiтал, у виглядi викуплених товариством у акцiонерiв та не анульованих i не перепроданих у звiтному перiодi акцiй, за звiтний перiод збiльшився i станом на 31.12.2010 року складає 20 тис. грн.
На початок звiтного перiоду нерозподiлений прибуток складав 46 тис. грн. За результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2010 рiк ЗАТ КВТФ "Кремтекс" мало чистий збиток в сумi 2102 тис. грн. i на кiнець звiтного перiоду Товариство має непокритий збиток в розмiрi 2055 тис. грн.
Вартiсть чистих активiв товариства (активи за вирахуванням зобов'язань) станом на 31.12.2010 року дорiвнює 4780 тис. грн., тобто бiльше величини статутного капiталу, що вiдповiдає ч. 3 ст. 155 Цивiльного Кодексу Україн