Приватне акцiонерне товариство Кременчуцька виробничо-торговельна фiрма "Кремтекс"

Код за ЄДРПОУ: 00309699
Телефон: (05366) 74-26-70
e-mail: kremteks@ukrpost.ua
Юридична адреса: 39600, Полтавська обл.,м.Кременчук, вул. 29 вересня 11/19
 

Річний звіт за 2010 рік

Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

Інформація про рейтингове агентство
 

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб), середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв-280чол; Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб,якi працюють за сумiсництвом-8чол; Розмiр фонду оплати працi:2009рiк-4814,30тис.грн, 2010рiк-5422,50тис.грн збiльшення на 112,6% вiдносно попереднього перiоду Головна мета кадрової програми пiдприємства -забезпечення сьогоднi та у майбутньому кожної посади i робочого мiсця персоналом належної квалiфiкацiї. Основне завдання-своєчасне забезпечення персоналом необхiдної якостi й у достатнiй кiлькостi. З цiєю метою на фiрмi органiзована пiдготовка i перепiдготовка кадрiв. Створенi необхiднi умови для сумiсництва навчання з роботою з дотриманням пiльг, передбачених чинним законодавством. За календарним планом проводяться атестацiї керiвникiв,спецiалiстiв,службовцiв,результати якої використовуються з метою забезпечення вiдповiдностi кадрiв до зростаючих вимог. Органiзовано професiйне навчання новим професiям для робiтничих спецiальностей безпосередньо на виробництвi, що дозволяє забезпечити потрiбну квалiфiкацiю працiвникiв. На пiдприємствi для робiтничих професiй проводиться навчання з метою пiдвищення квалiфiкацiї та здобуття другої професiї. Кадрова програма спрямована на пiдтримку людей iнiцiативних,мислячих, енергiйних,якi можуть i бажають на практицi активно просувати у життя курс на розвиток пiдприємства. Кадрове планування безперервне. Плани розробляються з урахуванням перспектив,оскiльки персонал завжди перебуває в постiйному рус

Інформація про дивіденди
за звітний період за період попередній звітному
за простими за привілей-ми за простими за привілей-ми
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
Примітки:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ КВТФ "Кремтекс" (Протокол вiд 24.03.2011 р.) у зв'язку з вiдсутнiстю прибутку дивiденди за 2010 рiк не нараховувати. Нерозподiлений прибуток за 2009 рiк направити на покриття збиткiв минулих рокiв та частково на покриття збиткiв 2010 рок