Приватне акцiонерне товариство Кременчуцька виробничо-торговельна фiрма "Кремтекс"

Код за ЄДРПОУ: 00309699
Телефон: (05366) 74-26-70
e-mail: kremteks@ukrpost.ua
Юридична адреса: 39600, Полтавська обл.,м.Кременчук, вул. 29 вересня 11/19
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
21.06.2010 15I16I1I10 Полтавське територiальне управлiння ДКЦПФР UA4000076541 іменні прості Бездокументарна Іменні 2.400 306157 734776.800 100.0000000
Опис На бiржовий ринок акцiї емiтента для продажу не виставлялись та до лiстингу не включались. У звiтному перiодi емiсiю акцiй додаткового випуску товариство не здiйснювало.