Приватне акцiонерне товариство Кременчуцька виробничо-торговельна фiрма "Кремтекс"

Код за ЄДРПОУ: 00309699
Телефон: (05366) 74-26-70
e-mail: kremteks@ukrpost.ua
Юридична адреса: 39600, Полтавська обл.,м.Кременчук, вул. 29 вересня 11/19
 

Річний звіт за 2011 рік

Звіт про фінансові результати

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

$top_title"); } print_r(""); for($i=1;$i$i"); } ?>
"); ?>

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

".($top_title=="Назва статті"?"Найменування показника ":$top_title).""); } print_r(""); for($j=1;$i$j"); } ?>
"); ?>

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

$top_title"); } print_r(""); for($j=1;$i$j"); } ?>  "); print_r(""); print_r(""); }else{ ?> $value"); } } ?>
  
Примітки:
Звiт про фiнансовi результати за 2011 рiк складено у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО № 3.
Метою складання звiту про фiнансовi результати є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про доходи, витрати, прибутки i збитки вiд дiяльностi пiдприємства за звiтний перiод.
Доходи.
Згiдно облiкової полiтики пiдприємства доходи визнаються згiдно П(С)БО № 15. Дохiд, пов'язаний з наданням послуг, визнається, виходячи зi ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовiрно оцiнений результат цiєї операцiї.
Результат операцiї з надання послуг може бути достовiрно оцiнений за наявностi всiх наведених нижче умов:
- можливостi достовiрної оцiнки доходу;
- iмовiрностi надходження економiчних вигод вiд надання послуг;
- можливостi достовiрної оцiнки ступеня завершеностi надання послуг на дату балансу;
- можливостi достовiрної оцiнки витрат, здiйснених для надання послуг та необхiдних для їх завершення.
Оцiнка ступеня завершеностi операцiї з надання послуг проводиться визначенням питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну дату, у загальному обсязi послуг, якi мають бути наданi.
За умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена, дохiд у Звiтi про фiнансовi результати вiдображається в момент надходження активу або погашення зобов'язання, якi призводять до збiльшення власного капiталу пiдприємства (крiм зростання капiталу за рахунок внескiв учасникiв).
В статтi "Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї (товарiв, робiт, послуг) вiдображено загальнi надходження вiд реалiзацiї товарiв на суму 9076 тис. грн., в тому числi ПДВ.
Доходiв вiд виконання бартерних контрактiв пiдприємство протягом 2011 року не отримувало.
Витрати на пiдприємствi облiковуються у вiдповiдностi з П(С)БО № 16. Витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань.
Витратами звiтного перiоду визнаються або зменшення активiв, або збiльшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капiталу пiдприємства (за винятком зменшення капiталу внаслiдок його вилучення або розподiлу власниками), за умови, що цi витрати можуть бути достовiрно оцiненi.
Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi.
За умови, що оцiнка витрат може бути достовiрно визначена, витрати вiдображаються у Звiтi про фiнансовi результати в момент вибуття активу або збiльшення зобов'язання, якi призводять до зменшення власного капiталу пiдприємства.
Задекларованi у фiнансовiй звiтностi фiнансовi результати дiяльностi ПАТ КВТФ "Кремтекс" реальнi та точнi, достовiрно вiдображають фiнансовий стан пiдприємства на кiнець звiтного перiоду i становлять за 2011 рiк:
Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї 9076 тис. грн.
Податок на додану вартiсть 186 тис. грн.
Iншi вирахування з доходу 98 тис. грн.
Собiвартiсть реалiзованої
продукцiї (товарiв, послуг) 7184 тис. грн.
Iншi операцiйнi доходи 408 тис. грн.
Адмiнiстративнi витрати 2329 тис. грн.
Витрати на збут 187 тис. грн.
Iншi операцiйнi витрати 408 тис. грн.
Iншi доходи 2 тис. грн.
Фiнансовi витрати 332 тис. грн.
Iншi витрати 10 тис. грн.
Податок на прибуток 5 тис. грн.
Збиток 1253 тис. грн.
Надзвичайних доходiв i витрат в 2011 роцi товариство не отримувало.