Приватне акцiонерне товариство Кременчуцька виробничо-торговельна фiрма "Кремтекс"

Код за ЄДРПОУ: 00309699
Телефон: (05366) 74-26-70
e-mail: kremteks@ukrpost.ua
Юридична адреса: 39600, Полтавська обл.,м.Кременчук, вул. 29 вересня 11/19
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про збори акціонерів

Інформація про загальні збори акціонерів

чергові
24.03.2011
93.2754000
Порядок денний:
1.Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2011 рiк.
2.Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть ЗАТ КВТФ "Кремтекс" за 2010 рiк.
3.Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2010 рiк.
4.Розподiл прибутку за 2010 рiк, та нерозподiленого прибутку Товариства за 2009 рiк.
5.Вибори наглядової ради Товариства.
6.Про приведення органiзацiйно-правової форми ЗАТ КВТФ "Кремтекс" у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".
7.Змiна найменування Товариства ЗАТ КВТФ "Кремтекс".
8.Внесення змiн та доповнень до Статуту ЗАТ КВТФ "Кремтекс" та затвердження нової редакцiї Статуту Товариства.
Прийнятi рiшення:
1.Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2011 рiк затвердити.
2. Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть ЗАТ КВТФ "Кремтекс" за 2010 рiк затвердити.
3.1. Рiчний звiт затвердити.
3.2. Баланс станом на 31.12.2010 року затвердити.
4. У зв'язку з вiдсутнiстю прибутку дивiденди за 2010 рiк не нараховувати. Нерозподiлений прибуток за 2009 рiк направити на покриття збиткiв минулих рокiв та частково на покриття збиткiв 2010 року.
5. У зв'язку з тим, що термiн дiї повноважень Наглядової ради Товариства не закiнчено, заяв про складення повноважень не надходило, данне питання розглянути на наступних Загальних зборах Товариства та обрати повний склад Наглядової ради вiдповiдно до норм Закону України "Про акцiонернi товариства".
6. Привести органiзацiйно-правову форму ЗАТ КВТФ "Кремтекс" у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства", визначити тип акцiонерного товариства - Публiчне.
7. Змiнити найменування Товариства з Закритого акцiонерного товариства Кременчуцька виробничо-торговельна фiрма "Кремтекс" на Публiчне акцiонерне товариство Кременчуцька виробничо-торговельна фiрма "Кремтекс". Скорочена назва ПАТ КВТФ "Кремтекс".
8.1. Внести змiни та доповнення до Статуту ЗАТ КВТФ "Кремтекс" та затвердити нову редакцiю Статуту Товариства.
8.2. Надати Головi Правлiння - Генеральному директору право пiдпису нової редакцiї Статуту Товариства.
По всiм питанням порядку денного
Голосували : "за" - 277 929 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах.
Рiшення вважаються прийнятими. 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.