Приватне акцiонерне товариство Кременчуцька виробничо-торговельна фiрма "Кремтекс"

Код за ЄДРПОУ: 00309699
Телефон: (05366) 74-26-70
e-mail: kremteks@ukrpost.ua
Юридична адреса: 39600, Полтавська обл.,м.Кременчук, вул. 29 вересня 11/19
 
Дата розміщення: 27.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
21.06.201015/16/1/10Полтавське територіальне управління ДКЦПФРUA4000076541Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні2.4306157734776.8100
На бiржовий ринок акцiї емiтента для продажу не виставлялись та до лiстингу не включались. У звiтному перiодi емiсiю акцiй додаткового випуску товариство не здiйснювало.